fbpx
Google anmeldelser 4,7
4.7/5
Maul biler logo

Generelle handelsbetingelser for Maul Biler

Dette er vilkår og handelsbetingelser, der gælder, når en onlineaftale indgås med Maul Biler.

Indholdsfortegnelse

1. Produkter og priser

Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og eventuelle prisstigninger på På Maulbiler.com 

Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og vises inkl. 25 % moms og andre afgifter. Der tages forbehold for valutaændringer, force majeure og afgiftsændringer.

2. Personlige oplysninger

For at køber/leasingtager kan indgå en aftale med Maul Biler, skal køber/leasingtager lade sig registrere med bl.a. følgende personlige oplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CVR/CPR-nummer og forsikringsselskab.

Vi registrerer købers/leasingtagers personoplysninger med det formål at kunne indregistrere bilen i vedkommendes navn, levere bilen til køber/leasingtager og, om ønsket, formidle en finansieringsaftale med udvalgte partnere.

Personoplysningerne registreres hos Maul Biler og opbevares i 5 år, jf. krav fra bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.

3. Diverse

3.1 Bilens systemer

Bilens informationssystem samt eventuelt navigationssystem kan indeholde andet sprogvalg end dansk.

3.2 Forbrugstal

Forbrugstal er mål ved NEDC, New European Driving Cycle. Forbrug kan variere afhængig af kørestil, vejr- og vejforhold, samt brug af klimaanlæg/varmeapparat mm.

Almindelige vilkår for privat billeasing

Nedenstående almindelige vilkår for privat billeasing finder anvendelse ved aftale om leasing af personbiler mellem leasinggiver, dvs. Maul Biler, og leasingtager.

1. Leasingaftalen

Der tages forbehold for, at en leasingaftale først er indgået, når leasinggiver, dvs. eksempelvis Krone kapital, har haft lejlighed til at godkende ordren, jf. aftalelovens §9. Derudover tages der forbehold for trykfejl, udsolgte varer og eventuelle prisstigninger.

Der er ikke indgået en bindende leasingaftale med Krone kapital, før både leasingtager og leasinggiver har underskrevet leasingkontrakten.

De individuelle vilkår for leasingaftalen, der er aftalt mellem leasingtager og leasinggiver, fremgår af selve leasingaftalen til private. Denne udleveres eller fremsendes til leasingtager i forbindelse med aftalens indgåelse.

2. Ejendomsret

 1. Leasingbilen er leasinggivers ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over leasingbilen.
 2. Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af leasingbilen, må ikke fjernes.
 3. Ved registrering af leasingbilen i Motorregistret angives leasinggiver som ejer og leasingtager som bruger.
 4. Udstyr, der efter skriftlig aftale med leasinggiver indføjes i eller erstatter dele af leasingbilen, omfattes, medmindre andet aftales skriftligt, af leasinggivers ejendomsret.

Såfremt leasingtager uden skriftlig tilladelse har foretaget indføjelser/installeret udstyr i bilen eller erstattet dele af leasingbilen, bevarer leasingtager ejendomsretten til sådant udstyr/dele, såfremt leasingtager for egen regning retablerer bilen til originalt udseende og med originalt udstyr. I modsat fald er leasinggiver berettiget til at overtage ejendomsretten til sådant udstyr/dele eller kræve udstyret/delene fjernet og retablering gennemført for leasingtagers regning.

 1. Leasinggiver har til enhver tid ret til at besigtige leasingbilen.

3. Brugsret

 1. Føreren af leasingbilen skal have gyldigt førerbevis.
 2. Leasingbilen må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand. Den rent lejlighedsvise overladelse af brugen af leasingbilen til medlemmer af leasingtagers familie og leasingtagers omgangskreds, er ikke omfattet af dette forbud.

Leasingtager har i alle tilfælde det fulde ansvar for bilen herunder for, om der er forsikringsdækning for tredjemands brug af bilen.

 1. Leasingbilen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser.
 2. Leasingbilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.

4. Leasingperioden

Den aftalte leasingperiode fremgår af leasingaftalen mellem leasingtager og leasinggiver.

4.1 Ophør af leasingperioden

Ved ophør har leasingtager hverken ret eller pligt til at købe bilen.

Bilens rettidige tilbagelevering afhænger af den aftalte leasingperiode, og er således bilens indregistreringsdato plus den aftalte leasingperiode. Eksempel: bilens indregistreringsdato er 15. Maj 2021. og leasingkontrakten er på 24 måneder. I så fald bliver udløbsdato 14. Maj 2023.

Leasingtager har ret til at træde ud af aftalen efter forløbet af 11 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Såfremt bilen returneres før rettidig tilbagelevering bliver eventuelle overkørte kilometer beregnet forholdsmæssigt ud fra antal forløbne måneder og forholdsmæssigt indeholdte kilometer.

5. Leasingydelse og betaling

5.1 Den ordinære leasingydelse

Som vederlag for brugen af leasingbilen betaler leasingtager en ordinær månedlig leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af leasingaftalen. Den ordinære leasingydelse inkluderer en service- og vedligeholdelsesaftale.

I leasingydelserne er inkluderet moms samt skatter og afgifter, der pålægges leasingydelsen. Størrelsen af leasingydelsen varierer med den til enhver tid gældende sats vedrørende moms. Vægtafgift/ejerafgift og andre ydelser vedrørende brugen, som påhviler ejeren, betales af leasingtager eller refunderes af leasingtager, hvis de opkræves hos leasinggiver. Tilsvarende gælder ved eventuel indførelse af nye skatter, afgifter eller ydelser vedrørende brugen, som påhviler leasinggiver.

Ændres de skatter og afgifter m.v. herunder registreringsafgiften, som leasinggiver har forudsat, således at den ved beregningen af leasingydelsen anvendte anskaffelsessum ændres, reguleres leasingydelsen forholdsmæssigt tilsvarende.

5.1.1 Betaling af den ordinære leasingydelse

Ved forsinket betaling af leasingydelsen, af eventuel erstatning eller af andre skyldige beløb i henhold til leasingaftalen, er leasinggiver berettiget til at opkræve morarente og rykkergebyrer i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

5.2 Udbetalingen (den ekstraordinære leasingydelse)

Ud over den månedlige leasingydelse betaler leasingtager ved leasingaftalens indgåelse en udbetaling, hvis størrelse fremgår af leasingaftalen. Denne skal være erlagt via bankoverførsel minimum 48 timer inden udlevering af bilen. Udbetalingen er ikke en del af den ordinære leasingydelse.

5.3 Gebyrer

Den samlede betaling til leasinggiver i den aftalte leasingperiode fremgår af leasingaftalen. Dog kan der forekomme ekstra variable udgifter fx ved overkørte kilometer. Øvrige udgifter fx grøn ejerafgift, forsikring, brændstof, øvrige forbrugsstoffer, reservedele/sliddele, i det omfang de ikke er omfattet af serviceaftalen og/eller reklamationsret/garanti, er ikke indeholdt i leasingydelsen og skal betales af leasingtager ved siden af.

Herudover er leasinggiver berettiget til at kræve betaling af følgende gebyrer, hvis omstændighederne giver anledning hertil:

Ved bestående kontrakt:

 • Håndteringsgebyr (hvis betalingen ikke er tilmeldt PBS): kr. 49,00
 • Faktura fremsendt pr. post: kr. 49,00
 • Rykning for manglende betaling af ydelse (ikke momspligtig): kr. 100,00
 • Arkivforespørgsel: p.t 500 kr./time (min. kr. 300,00)
 • Vægtafgiftrestance: kr. 300,00
 • Genfremsendelse af registreringsattest: kr. 300,00
 • Indhentning af 3. nummerplade: kr. 400,00

Ved udløb af kontrakt:

 • Ulovlige konstruktionsændringer (plus faktisk udbedringsomkostning): kr. 2.000,00
 • Manglende effekter ifbm. returnering af bil:
 • Manglende registreringsattest: Kr. 300,00
 • Manglende ekstranøgle: kr. 2.500,00
 • Manglende servicebog: kr. 500,00
 • Manglende instruktionsbog: kr. 500,00
 • Manglende serviceeftersyn: kr. 5.000,00
 • Manglende ekstraudstyr (manuel prissætning)
 • Aflevering af andetsted end tilbageleveringsstation: kr. 2.000,00

Ovenstående gebyrer er de gældende pr. maj 2021. Gebyrerne kan løbende ændres med udgangspunkt i pris- og omkostningsudviklingen.

6. Levering

Ved udlevering af leasingbilen skal leasingtager inden rimelig tid foretage en gennemgang af bilen og ved konstatering af synlige fejl eller mangler reklamere skriftligt inden rimelig tid over for leasinggiver. I forbindelse med levering eller udlevering af bilen skal leasingtager endvidere returnere en ”Leverancegodkendelse” i underskrevet stand til leasingiver.

6.1 Ved online leasing

Maul Biler leverer din leasingbil til adresser på fastland og brofaste øer. Til de resterende øer kan vi efter aftale levere til færgelejet på fastlandet. Leveringen foregår på hverdage i et af de tre valgte tidsrum: 8:00-12:00, 12:00-16:00 eller 16:00-20:00. Leveringen af din leasingbil sker i samarbejde med Dansk Motortransport A/S.

Alle biler leveres med EU-nummerplader.

Prisen for levering er 1.995 kr. 

7. Opsigelse af leasingaftale

Uanset at leasingaftalen er indgået for en længere periode, kan leasingaftalen efter forløbet af 11 måneder opsiges af leasingtager med 1 måneds varsel til udgangen af en måned mod betaling af den aftalte leasingydelse i opsigelsesperioden. Opsigelsen har virkning, når den er kommet frem til leasinggiver, og skal ske skriftligt.

Ved leasingaftaler, der har perioder på henholdsvis 6, 9 og 12 måneder, er det ikke muligt at opsige leasingaftalen før tid.

Erlagt udbetaling (ekstraordinær leasingydelse) og stiftelsesomkostninger tilbagebetales ikke. Under- eller overkørte kilometer, jf. pkt. 9.1, opgøres forholdsmæssigt og afregnes imellem leasinggiver og leasingtager.

Leasingaftalen er fra leasinggivers side uopsigelig i den aftalte leasingperiode, bortset fra tilfælde af misligholdelse.

I tilfælde af leasingtagers død er dødsboet berettiget til at udpege en arving, der ønsker at overtage rettigheder og forpligtelser i henhold til leasingkontrakten. Leasinggiveren vil acceptere dette, såfremt den pågældende kan kreditgodkendes og i øvrigt ville være blevet accepteret som leasingtager til den pågældende bil. I modsat fald behandles dødsfaldet som en opsigelse fra leasingtagers side.

8. Kilometertæller

Kilometertal er angivet ifølge kilometertællerens udvisende ved handelens indgåelse. Maul Biler garanterer, at den leasede bil ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende.

Såfremt bilen returneres før rettidig tilbagelevering bliver eventuelle overkørte kilometer beregnet forholdsmæssigt ud fra antal forløbne måneder og forholdsmæssigt indeholdte kilometer.

8.1 Maksimumkilometer

Af leasingaftalen fremgår det antal kilometer, leasingtager maksimalt må køre i den aftalte leasingperiode, og forholdsmæssigt mindre hvis leasingaftalen bringes til ophør forinden.

Hvis der køres færre kilometer i perioden end det maksimalt tilladte (underkørte kilometer), ydes der tilbagebetaling til leasingtager i henhold til leasingkontrakten.

Hvis der køres flere kilometer i perioden end det maksimalt tilladte (overkørte kilometer) betaler leasingtager til leasinggiver kr. 1,50 pr. km.

Leasinggiver er berettiget til at modtage oplysning om kørte kilometer, når bilen er til service/reparation. Leasinggiver er herudover berettiget til at kræve dokumentation for antallet af kørte kilometer, når der er forløbet 12 måneder af leasingperioden, og herefter på ny for hver nye 12-månedersperiode.

Såfremt leasinggiver konstaterer overkørte kilometer, der udgør mere end 30 % af det aftalte kilometertal forholdsmæssigt fordelt over perioden, er leasinggiver berettiget til at kræve et depositum betalt, svarende til vederlaget for det pågældende antal overkørte kilometer.

Hvis leasingtager ved leasingperiodens udløb samlet ikke har kørt flere kilometer, end aftalt for hele perioden, frigiver leasinggiver det stillede depositum uden renter, men er i modsat fald berettiget til at fyldestgøre sig for sit krav på overkørte kilometer i det stillede depositum.

Såfremt leasingtager bliver opmærksom på ændret kørselsbehov, kan leasingtager rette henvendelse til leasinggiver med henblik på at få et tilbud om ændrede maksimumkilometer, ny leasingydelse m.v.

9. Fortrydelsesret

Der er efter forbrugeraftaleloven ikke fortrydelsesret for privatleasingaftaler.

10. Vedligeholdelse

Service- og vedligeholdelsesaftalen er en integreret og fast del af leasingaftalen. Leasingtager skal herudover for egen regning vedligeholde leasingbilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

Leasingtager har pligt til nøje at overholde gældende forskrifter for udførelse af serviceeftersyn som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra den oprindelige leverandør af bilen. Såfremt der er manglende serviceeftersyn og/eller ikke overholdte serviceintervaller, vil leasingtager blive opkrævet et gebyr i henhold til leasingkontrakten.

Ved vedligeholdelse og reparation af leasingbilen må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af leasingbilen.

10.1 Garanti

Hvis fabriksgarantien på bilen er udløbet i leasingaftalens løbetid, vil nødvendige reparationer, der ellers ville være dækket af fabriksgarantien, blive udført for leasinggivers regning, således at konsekvenserne for leasingtager af fabriksgarantiens udløb afhjælpes.

11 Leasingtagers ansvar ved billeasing

Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelse af leasingbilen, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Leasingtager bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes.

Leasingtager friholder leasinggiver for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, leasingtager gør af leasingbilen, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke er indhentet.

11.1 Risiko

Leasingtager bærer risikoen for leasingbilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst (herunder tyveri) fra leveringstidspunktet og indtil leasingbilen er tilbageleveret til leasinggiver.

Hvis leasingbilen ødelægges, forringes, beskadiges eller bortkommer – uanset af hvilken årsag – skal leasingtager straks underrette leasinggiver herom.

Hvis leasingbilen kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne, i det omfang reparation ikke er dækket af service- og vedligeholdelsesaftalen.

Hvis leasingbilen ikke kan repareres eller er bortkommet, ophører leasingaftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres efter reglerne i pkt. 13. Såfremt der sker totalskade/bortkomst af bilen i bilens 1. leveår, og der i den forbindelse udbetales nyværdierstatning under den for bilen tegnede forsikring, tilbagebetaler leasinggiver en forholdsmæssig andel af udbetalingen (den ekstraordinære leasingydelse) til leasingtager – (12/12 i aftalens 1. måned, 11/12 i aftalens 2. måned og så fremdeles).

12. Force Majeure

Leasinggiver er erstatningsansvarlig, hvis leasinggiver på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt, i det omfang det er fastsat i denne kontrakt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er leasinggiver ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

 • Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er leasinggiver selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne
 • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking),
 • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af leasinggiver selv eller leasinggivers organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten rammer dele af leasinggiver
 • Leasinggiver burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet
 • Lovgivningen under alle omstændigheder gør leasinggiver ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet
 • Andre omstændigheder, som er uden for leasinggivers kontrol.

Leasinggivers ansvarsfrihed gælder ikke, hvis

 • Ovennævnte Force Majeure-klausul gælder også for så vidt angår leasingtagers forhold.

13. Tilbagelevering

Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af leasingaftalen, skal leasingtager tilbagelevere leasingbilen på en af leasinggiver angivet lokation.

Rettidig tilbagelevering af bilen ved leasingaftalens udløb er kontraktens periode, eller den dato, der er aftalt ved ophør før leasingaftalens udløb. Såfremt leasingaftalen udløber/ophører på en lør-, søn- eller helligdag, er sidste rettidige tilbagelevering første hverdag efter leasingperiodens udløb/ophør.

Leasingtager accepterer, at leasinggiver er berettiget til at opkræve en af leasinggiver beregnet forholdsmæssig leasingydelse samt andre omkostninger herunder leasinggivers forøgede udgifter til registreringsafgift, der kan henføres til for sen tilbagelevering af bilen. Betaling af denne forholdsmæssige leasingydelse berettiger ikke leasingtager til at disponere over bilen efter aftalens ophør, dvs. ved udløbet af opsigelsen.

Leasingtager accepterer ligeledes, at leasinggiver har op til 5 hverdages ekspeditionstid for aflevering af nummerplader efter leasingtagers tilbagelevering af bilen, hvilket medfører, at leasingtager får en slutafregning vedr. vægtafgift/ejerafgift og forsikringspræmie for en periode efter bilens tilbagelevering.

13.1 Bilens stand ved tilbagelevering

Bilen skal returneres i vasket og rengjort stand, tømt for private effekter. Bilen skal endvidere returneres med samtlige nøgler, servicehæfte, eventuel radiokode, vinterhjul/sommerhjul og alt andet ekstraudstyr. Såfremt køretøjet m.v. ikke returneres i overensstemmelse hermed er Leasinggiver berettiget til at opkræve gebyr og viderefakturere afholdte udgifter til Leasingtager.

Ved tilbagelevering skal bilen gennemgås af en af leasingiver uafhængig part, som udpeges af leasinggiver. Med ”uafhængig” menes, at den der gennemgår bilen ikke efterfølgende udbedrer evt. skader. Det forhold, at leasinggiver betaler for gennemgangen, berører ikke vedkommendes uafhængighed.

Leasingtager har ret til at overvære gennemgangen og skal derfor forud for tilbageleveringen/gennemgangen underrettes om, hvor og hvornår gennemgangen vil blive foretaget.

Efter gennemgangen af bilen udarbejdes en opgørelse til leasingtager såfremt der er skyldigt beløb som følge af skader, som leasingtager hæfter for. Leasinggiver er berettiget til at sælge bilen med skader.

Såfremt leasinggiver efter tilbageleveringen af leasingbilen modtager opkrævninger vedrørende leasingtagers brug af bilen, refunderer leasingtageren disse beløb over for leasinggiver.

Såfremt det maksimalt tilladte antal kilometer er overskredet, betaler leasingtager det i henhold til kontrakten aftalte beløb pr. km til leasinggiver.

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Udfyld felterne nedenfor

Telefonnummer

Nummerplade

Kontakt mig

Få et tilbud

Brian Maul

Mail: bm@maulbiler.dk

Telefon: 87932469

Lad os finde din bil

Brian Maul

Mail: bm@maulbiler.dk

Telefon: 87932469

Har du et spørgsmål?

Udfyld denne formular og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Beregn byttepris

Brian Maul

Udfyld denne formular og vi kontakter dig hurtigst mu1igt

Book en prøvetur

Udfyldt denne formular og vi kontakter dig hurtigst mu1igt

Vi ringer dig op inden for 1-2 dage.
Vi glæder os til at snakke med dig!

Hvis du mangler hjælp til andet  er du altid velkommen til at kontakte os på